Administrative Committee

Maria – Eleni Agoraki, MSc , PhD , Panteion University of Athens

Antonis Alevizos, MA , PhD Cand. , Panteion University of Athens

Varvara Veli, MSc , PhD Cand. , Panteion University of Athens

Magdalini Eleftheroglou, MA, PhD Cand. , Panteion University of Athens