Σκοπός

Σκοπός του Κέντρου είναι η προώθηση της έρευνας και η μελέτη θεμάτων που εντάσσονται στα γνωστικά αντικείμενά του, η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και η συνεργασία με άλλα κέντρα του Παντείου Πανεπιστημίου ή άλλα επιστημονικά ιδρύματα του εσωτερικού και εξωτερικού ή αντίστοιχους φορείς καθώς και η επίτευξη κάθε σκοπού που έχει συνάφεια με τα ανωτέρω.

Στο πλαίσιο αυτό το Κέντρο αποσκοπεί στην θεωρητική και εφαρμοσμένη έρευνα και μελέτη των θεσμών, συστημάτων, προτύπων και υποδειγμάτων Λογιστικής, Χρηματοοικονομικής, Φορολογικής, Νομικής, Ελεγκτικής και Διοικητικής διάρθρωσης των φορέων διοίκησης, διαχείρισης, διακυβέρνησης και ανάπτυξης των οικονομικών μονάδων του ευρύτερου δημοσίου και ιδιωτικού τομέα. Παράλληλα, αναλαμβάνει πρωτοβουλίες για διατύπωση προτάσεων, την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών, προγραμμάτων επιμόρφωσης και ανάληψη μελετών σε εθνική και διεθνή κλίμακα. Επιπρόσθετα, στοχεύει στην διενέργεια επιστημονικών συνεδρίων και ειδικών εκδηλώσεων καθώς και στην ανταπόκριση σε προτάσεις/ προγράμματα διεθνών οργανισμών ή άλλων φορέων.

Για την υλοποίηση των παραπάνω, το Κέντρο μπορεί να συνεργάζεται με αντίστοιχους ακαδημαϊκούς, ερευνητικούς και επαγγελματικούς φορείς.