Κανονισμός

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

 

«ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ» (ΚΕΔΕΟ)

«AUDIT/ CONTROLS & MANAGEMENT CENTER FOR ENTERPRISES AND ORGANIZATIONS»

 

του Τμήματος ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

της ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

του ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

 

Άρθρο 1

ΣΥΣΤΑΣΗ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ

 1. Ιδρύεται το Κέντρο Ελέγχου και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών (ΚΕΔΕΟ – στο εξής: το Κέντρο) στο Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης (στο εξής: το Τμήμα) της Σχολής Επιστημών Οικονομίας και Δημόσιας Διοίκησης του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών (στο εξής: το Πανεπιστήμιο).
 2. Το Κέντρο είναι μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με διοικητική, διαχειριστική και οικονομική αυτοτέλεια. Εποπτεύον όργανο είναι ο τομέας Ελεγκτικής και Φορολογίας του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης.
 3. Η οργάνωση και η λειτουργία του Κέντρου διέπονται από τον Γενικό Κανονισμό του Πανεπιστημίου για τα «Κέντρα», όπως αυτός συμπληρώνεται με τον παρόντα Ειδικό Κανονισμό.

 

Άρθρο 2

ΣΚΟΠΟΙ

 1. Σκοπός του Κέντρου είναι η προώθηση της έρευνας και η μελέτη θεμάτων που εντάσσονται στα γνωστικά αντικείμενά του, η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και η συνεργασία με άλλα κέντρα του Παντείου Πανεπιστημίου ή άλλα επιστημονικά ιδρύματα του εσωτερικού και εξωτερικού ή αντίστοιχους φορείς καθώς και η επίτευξη κάθε σκοπού που έχει συνάφεια με τα ανωτέρω.

Στο πλαίσιο αυτό το Κέντρο αποσκοπεί στην θεωρητική και εφαρμοσμένη έρευνα και μελέτη των θεσμών, συστημάτων, προτύπων και υποδειγμάτων Λογιστικής, Χρηματοοικονομικής, Φορολογικής, Νομικής, Ελεγκτικής και Διοικητικής διάρθρωσης των φορέων διοίκησης, διαχείρισης, διακυβέρνησης και ανάπτυξης των οικονομικών μονάδων του ευρύτερου δημοσίου και ιδιωτικού τομέα. Παράλληλα, αναλαμβάνει πρωτοβουλίες για διατύπωση προτάσεων, την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών, προγραμμάτων επιμόρφωσης και ανάληψη μελετών σε εθνική και διεθνή κλίμακα. Επιπρόσθετα, στοχεύει στην διενέργεια επιστημονικών συνεδρίων και ειδικών εκδηλώσεων καθώς και στην ανταπόκριση σε προτάσεις/ προγράμματα διεθνών οργανισμών ή άλλων φορέων.

Για την υλοποίηση των παραπάνω, το Κέντρο μπορεί να συνεργάζεται με αντίστοιχους ακαδημαϊκούς, ερευνητικούς και επαγγελματικούς φορείς.

 

 1. Ειδικότερα, το Κέντρο δραστηριοποιείται στις ακόλουθες περιοχές:

Α. Οικονομική Πληροφόρηση

 • Πρότυπα και αρχές οικονομικής πληροφόρησης επιχειρήσεων και οργανισμών (Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς).
 • Πληροφοριακά συστήματα (MIS), δομές, εφαρμογές και συστήματα κοστολόγησης.
 • Ανάπτυξη και εφαρμογή σύγχρονων συστημάτων και τεχνικών Αξιολόγησης Επενδύσεων.
 • Αξιολόγηση της ποιότητας της πληροφόρησης και των επιπτώσεών της και επανασχεδιασμός λογιστικών συστημάτων.

 

Β. Εποπτεία και Έλεγχος

 • Εποπτικά συστήματα και Θεσμοί – Κανονιστικό Πλαίσιο (supervision and compliance) – Εταιρική Διακυβέρνηση- Κώδικες Δεοντολογίας.
 • Εποπτεία του χρηματοπιστωτικού συστήματος – εφαρμογές των οδηγιών της Επιτροπής της Βασιλείας.
 • Πρότυπα και αρχές Ελεγκτικής (Διεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα, Διεθνή Πρότυπα Επαγγελματικής Διενέργειας Εσωτερικού Ελέγχου).
 • Συστήματα εσωτερικού και εξωτερικού ελέγχου και αξιολόγησή τους.

 

Γ. Διοίκηση

 • Σχεδιασμός και ανάπτυξη θεσμικών συστημάτων διοίκησης, διαχείρισης και διακυβέρνησης του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.
 • Έρευνα και ανάδειξη της εταιρικής διακυβέρνησης και του ελέγχου στις επιχειρήσεις και οργανισμούς.
 • Εφαρμογές σύγχρονων εργαλείων διοίκησης, διαχείρισης κινδύνων και χρηματοοικονομικής ανάλυσης.
 • Στρατηγική Σχεδίαση και Επιχειρησιακή Αρχιτεκτονική στο σύγχρονο πλαίσιο της Διεθνοποίησης.
 • Επιχειρησιακή αναδιοργάνωση (Lean Management, Business Process Re-engineering).
 • Συστήματα διαρκούς Αξιολόγησης της στρατηγικής, της οικονομικής επίδοσης και της οργανωσιακής λειτουργίας.
 • Συστήματα διαχείρισης γνώσης και αξιολόγησης ανθρώπινου δυναμικού.

 

Δ. Επιμόρφωση – Πιστοποιήσεις

 • Σχεδιασμός και διενέργεια εκπαιδευτικών προγραμμάτων και επιμορφωτικών σεμιναρίων- ημερίδων.
 • Αξιολόγηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων.
 • Διοργάνωση – Συνδιοργάνωση επαγγελματικών εξετάσεων και λειτουργία σχετικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων για απόκτηση επαγγελματικών τίτλων.
 • Παροχή Επαγγελματικών και Εκπαιδευτικών Πιστοποιήσεων.
 • Συνεργασία με Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.

 

Ε. Ειδικές Δράσεις

 • Οργάνωση και διεξαγωγή επιστημονικών εκδηλώσεων (ημερίδων, συνεδρίων, κ.ά.).
 • Επιστημονικές εκδόσεις (Επιστημονικά περιοδικά, Επιστημονικοί τόμοι).
 • Έρευνες και μελέτες.

 

Άρθρο 3

ΔΙΟΙΚΗΣΗ

 1. Το Κέντρο διοικείται από πενταμελή Διοικούσα Επιτροπή, που ορίζει η Σύγκλητος, μετά από εισήγηση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος, με τριετή θητεία, που δύναται να ανανεωθεί.
 2. Τα τρία από τα πέντε μέλη της Δ.Ε. προέρχονται από το τμήμα Δημόσιας Διοίκησης.
 3. Ένα από τα μέλη μπορεί να είναι ομότιμος καθηγητής της Σχολής και το πέμπτο μέλος της είναι Υποψήφιος Διδάκτορας, ο οποίος προτείνεται από τα υπόλοιπα μέλη της Δ.Ε..
 4. Ένα από τα μέλη ΔΕΠ της Δ.Ε. (εν ενεργεία ή ομότιμος) ορίζεται από τη Σύγκλητο, Διευθυντής του Κέντρου, μετά από εισήγηση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος. Η θητεία του Διευθυντή είναι τριετής και δύναται να ανανεώνεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος.
 5. Ο Διευθυντής προεδρεύει στις συνεδριάσεις της Δ.Ε. και προΐσταται στο Κέντρο. Τα καθήκοντα του Διευθυντή, καθώς και οι αρμοδιότητες της Δ.Ε. καθορίζονται αναλυτικά στον παρόντα «Ειδικό Κανονισμό» του Κέντρου.
 6. Η Δ.Ε. συνέρχεται σε συνεδρίαση με πρόσκληση του Διευθυντή. Ο Διευθυντής υποχρεούται να συγκαλέσει τη Δ.Ε. αν το ζητήσουν τουλάχιστον τρία μέλη της.
 7. Η Δ.Ε. συνεδριάζει με απαρτία αν παρίστανται τουλάχιστον τρία μέλη της. Λαμβάνει τις αποφάσεις της με πλειοψηφία των παρόντων και σε περίπτωση όμως ισοψηφίας, οι αποφάσεις λαμβάνονται από τον εκάστοτε Διευθυντή.
 8. Η Δ.Ε. εισηγείται προς έγκριση την αντικατάσταση μέλους της.

 

Άρθρο 4

ΠΟΡΟΙ

 1. Πόροι του Κέντρου είναι οι κάθε είδους επιχορηγήσεις, χορηγίες και δωρεές καθώς και τα έσοδα που προέρχονται από τις δραστηριότητές του.
 2. Ο προϋπολογισμός του Κέντρου εγκρίνεται στην αρχή κάθε ακαδημαϊκού έτους από τη Δ.Ε. και εκτελείται από τον Διευθυντή του.

 

Άρθρο 5

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

 1. Το Κέντρο διατηρεί αποθεματικό στον ΕΛΚΕ, το οποίο προέρχεται από τους πόρους του. Η διαχείριση των εσόδων και των εξόδων του Κέντρου γίνονται από τον ΕΛΚΕ, σύμφωνα με τον οδηγό διαχείρισης και χρηματοδότησης.
 2. Η πραγματοποίηση δαπάνης από τον ΕΛΚΕ που αφορά το Αποθεματικό του Κέντρου, γίνεται, είτε με εντολή του Διευθυντή μέχρι του ποσού των 1500 ευρώ πλέον ΦΠΑ είτε με απόφαση της Δ.Ε. για ποσά άνω των 1500 ευρώ πλέον ΦΠΑ.
 3. Ένα ποσοστό των εσόδων διατίθεται στον ΕΛΚΕ, όπως προβλέπεται από τον Οδηγό Διαχείρισης και χρηματοδότησης.
 4. Το Κέντρο υποβάλλει στο τέλος κάθε ακαδημαϊκού έτους απολογισμό για το ερευνητικό και επιστημονικό έργο του καθώς και για τις λοιπές δραστηριότητές του, ο οποίος εγκρίνεται από την Σύγκλητο.

Άρθρο 6

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

 1. Το προσωπικό του Κέντρου αποτελείται από μέλη ΔΕΠ, ομότιμους καθηγητές, ερευνητές, διδάκτορες, υποψήφιους διδάκτορες και κατά περίπτωση από εξωτερικούς συνεργάτες για εξειδικευμένα θέματα.

 

Άρθρο 7

ΔΙΑΛΥΣΗ

 1. Το Κέντρο διαλύεται με απόφαση της Συγκλήτου και με ειδική πλειοψηφία των 2/3 των μελών της, ύστερα από σύμφωνη γνώμη της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των 2/3 των μελών της. Στην περίπτωση κατά την οποία το «Κέντρο» σε δύο συνεχόμενα ακαδημαϊκά έτη δεν υποβάλει ερευνητικό και επιστημονικό απολογισμό ή δεν παρουσιάσει αντίστοιχο έργο, διαλύεται με απόφαση της Συγκλήτου χωρίς τις ως άνω ειδικές πλειοψηφίες.

 

Άρθρο 8

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ

 1. Ο γενικός κανονισμός για τα Κέντρα τροποποιείται με απόφαση της Συγκλήτου και με πλειοψηφία των 2/3 των μελών της.